info@oph.p4.gov.np +९७७ ६१ ४६७५५५

 उजुरी तथा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७५५५

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७६६६

ईमेल info@oph.p4.gov.np


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

Recently Verified Bills

The following verified bills