info@oph.p4.gov.np +९७७ ६१ ४६७५५५

 उजुरी तथा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७५५५

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७६६६

ईमेल info@oph.p4.gov.np


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

Expenditure publish

Expenditure of Fiscal year 2074.75